Product Warranty

 

การรับประกันสินค้า

"ทนคุ้มค่า....ราคาประหยัด"
ที.ซี.เค พาเลทพลาสติก

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า     


1.  การรับประกัน โดยปกติ Plastic Pallet จะมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ดังนั้นบริษัทฯจึงยินดีรับประกันคุณภาพของสินค้า ภายใช้การใช้งานปกติเป็นเวลา 3 ปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ระยะเวลาการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่ส่งของ บริษัทฯจะชดใช้ โดยเปลี่ยน Pallet ให้ใหม่ทันที
 • ระยะเวลาการใช้งาน 1 ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 2 ปี บริษัทฯจะเปลี่ยน Pallet ให้ใหม่ โดยผู้ซื้อจะต้องชำระเงินเพิ่มเพียง 50% ของราคา Pallet
 • ระยะเวลาการใช้งาน 2 ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3 ปี บริษัทฯจะเปลี่ยน Pallet ให้ใหม่ โดยผู้ซื้อจะต้องชำระเงินเพิ่มเพียง 75% ของราคา Pallet

2.  กรณีที่นอกขอบเขตการรับประกัน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย อันเกิดจากกรณีดังต่อไปนี้

 • การใช้งานเกินข้อกำหนดของความสามารถในการใช้งานของ Pallet นั้นๆ
 • การใช้งานอย่างผิดวิธีหรือผิดประเภท
 • อุบัติเหตุอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งานหรือผู้อื่น
 • อุบัติภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย ฯลฯ
 • อุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือ รถ Forklift, Handlife ชนหรือดัน และกรณีหล่นจากที่สูงเกิน 1 เมตร

* หมายเหตุ:

 1. การรับประกันคุณภาพของสินค้านี้ หมายถึง การรับประกันอันเนื่องจากความบกพร่องของตัวสินค้า อันเกิดจากการผลิตของทางบริษัทฯ เท่านั้น
 2. การรับประกันคุณภาพในสินค้าอุณหภูมิปกติ 5-90 องศสเซลเซียส
 3. การรับประกันไม่รวมถึงสินค้ารุ่นที่เป็นสีดำ